ReadyPlanet.com
dot
dot
นิตยสารอาเซียน
dot
bulletนิตยสารไทย
bulletหมวดหมู่
bulletนิตยสารลาว
bulletนิตยสารกัมพูชา
bulletนิตยสารเมียนมาร์
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletมีเดียเอเจนซี่
dot
ASEAN MAGAZINES
dot
bulletBRUNEI
bulletCAMBODIA
bulletINDONESIA
bulletLAO PDR
bulletMALAYSIA
bulletMYANMAR
bulletSINGAPORE
bulletTHAILAND
bulletVIETNAM
dot
CONTACT US
dot
bulletMEDIA AGENCIES
dot
MAGAZINES'LOGO
dot


TARGET magazine Lao,นิตยสารทาร์เก็ต นิตยสารธุรกิจลาว
นิตยสารอัพเดท UPDATE MAGAZINE LAO
KUANJAI MAGAZINE LAO,นิตยสารขวัญใจ
WOW Magazine Society นิตยสารแนวแฟชั่น & ไลฟ์สไตล์
OPENPHUKET LIFESTYLE MAGAZINE
AUTOMOTIVE NAVIGATOR MAGAZINE,THAILAND
น.ส.พ. กสิกร
COFFEE TRAVELER MAGAZINE
นิตยสารฮอริซอน Horizon Magazine นิตยสารรายไตรมาสเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและวิสัยทัศน์ ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ
นิตยสารวันเวลา WANVELA MAGAZINE นิตยสารนาฬิกาและไลฟ์สไตล์
ASEANbizDIRECTORY,ASEAN BUSINESS DIRECTORY


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

     
   
ทำเนียบจดหมายข่าวประเทศไทยออนไลน์
หัวจดหมายข่าว:  
ISSN:  
ชื่อจดหมายข่าว:  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เว็บไซต์:  
คำจำกัดความจดหมายข่าว:  
จุดเด่น:  
วัตถุประสงค์:  
เนื้อหา:  
บทความประจำฉบับ:  
ราคาปก:  
ภาษา (เนื้อหา):  ภาษาไทย
ความถี่การพิมพ์:  ราย 4 เดือน
ประเภทของจดหมายข่าว:  งานวิจัย, สิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม
กลุ่มผู้อ่าน:  
กลุ่มผู้ลงโฆษณา:  
จำนวนพิมพ์:  
ฉบับปฐมฤกษ์: เดือน   พ.ศ.
การสมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิก [   ] บุคคลทั่วไป [   ] เอกสารเผยแพร่ แจกฟรี (Free Copy)   [   ] ไม่เปิดรับสมัครสมาชิก
[   ] เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการ โปรดระบุ .......................................
[   ] อื่นๆ โปรดระบุ ...
อัตราค่าสมาชิก:     บาท จำนวน   ฉบับ 1 ปี
ช่องทางการสมัครสมาชิก: ... ช่องทาง
ทางโทรสาร
ทางเว็บไซต์ ลิงค์ไปที่
ติดต่อ: ชื่อ-นามสกุล   ตำแหน่ง   ฝ่าย/แผนก
โทรศัพท์   โทรสาร   มือถือ   อีเมล์
การลงโฆษณา
อัตราค่าโฆษณา: คลิกที่นี่ / แนบไฟล์
ติดต่อ: ชื่อ-นามสกุล   ตำแหน่ง   ฝ่าย/แผนก
โทรศัพท์   โทรสาร   มือถือ   อีเมล์
การสมัครงาน
ช่องทางการสมัครงาน: ... ช่องทาง
ทางโทรสาร
ทางเว็บไซต์ ลิงค์ไปที่
ติดต่อ: ชื่อ-นามสกุล   ตำแหน่ง   ฝ่าย/แผนก
โทรศัพท์   โทรสาร   มือถือ   อีเมล์
การส่งบทความ
ช่องทางการส่งบทความ: คลิกที่นี่ / แนบไฟล์ / คำแนะนำสั้นๆ
ติดต่อ: ชื่อ-นามสกุล   ตำแหน่ง   ฝ่าย/แผนก
โทรศัพท์   โทรสาร   มือถือ   อีเมล์

 
ทำเนียบเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย
เจ้าของ/บริษัท/สำนักพิมพ์:  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ที่อยู่:  39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์:  0 2549 4682-4
โทรสาร:  0 2549 4680, 0 2577 5028
อีเมล์:  ird_rmurr@hotmail.com
เว็บไซต์:  http://www.ird.rmutt.ac.th
แผนที่:  
ปีที่ก่อตั้ง:  
เวลาทำการ:  
ผู้บริหาร:  
โทรศัพท์:  
โทรสาร:  
มือถือ:  
อีเมล์:  
   
ข้อมูล ณ วันที่:  11  พฤษภาคม 2554
  

คณะผู้จัดทำ/การติดต่อ
ฝ่าย/แผนก ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์    
 คณะกรรมการอำนวยการ  รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     
   รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน  รองอธิการบดี    
   รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    
กองบรรณาธิการ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่งานวิจัย
       
บรรณาธิการ  ผศ.วาสนา เจริญวิเชียรฉาย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและเผยแพร่งานวิจัย    
กองบรรณาธิการ  นางสาวคณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์      
   นางสาวสุนันทา หรุ่มเรืองวงษ์      
   นางสาวขวัญรัตน์ เป่ารัมย์      
   นางสาวนิธิมา อินทรสอาด      

  

จดหมายข่าว ... ปี 2554
 เดือนมกราคม 2554      
 เดือนกุมภาพันธ์ 2554      
 เดือนมีนาคม 2554      
 เดือนเมษายน 2554      
 เดือนพฤษภาคม 2554      
 เดือนมิถุนายน 2554      
 เดือนกรกฎาคม 2554      
 เดือนสิงหาคม 2554      
 เดือนกันยายน 2554      
 เดือนตุลาคม 2554      
 เดือนพฤศจิกายน 2554      
 เดือนธันวาคม 2554      
       


หน้าโฆษณา
       
       

     

 
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

ทำเนีบยนิตยสารไทย-อาเซียน / THAILAND-ASEAN MAGAZINE DIRECTORY
อีเมล์ : webmaster@ThailandMagazineDirectory.com
เว็บไซต์ : www.ThailandMagazineDirectory.com